Relacja z Europejskiego Forum Banków Żywnosci


W dniach 11-13 czerwca w Olsztynie odbyło się Europejskie Forum Banków Żywności. Uczestniczyło w nim 68 Delegatów z 22 Banków Żywności z całej Europy zrzeszonych w Europejskiej Federacji Banków Żywności.

Hasło przewodnie wydarzenia to: "Żywność – dobro, które angażuje", tematem włączenie społeczne inicjowane przez Banki Żywności i partnerów. W Forum uczestniczyli także WiceMinister Pracy Elżbieta Seredyn, przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji publicznej, firm oraz  organizacji odbierających żywność z Banków Żywności w Polsce. Forum zostało zorganizowane przez Europejską Federację Banków Żywności. Gospodarzem wydarzenia były:  Federacja Polskich Banków Żywności oraz Bank Żywności w Olsztynie. 

Podczas Forum odbyły się: 

  1. Międzynarodowa Konferencja Żywność-dobro, które angażuje
  2. Debata europejskich Banków Żywności nt. włączenia społecznego
  3. Walne Zebranie Europejskiej Federacji Banków Żywności z wyborem nowych władz Federacji  
  4. Uroczystość 15lecia Banku Żywności w Olsztynie.

"Żywność jest podstawą wolności. Wolność nie istnieje bez zaspokojenia podstawowych potrzeb. Żywność to także podstawa inkluzji społecznej" - Isabel Jonet - Prezydent Europejskiej Federacji Banków Żywności 

Isabel Jonet  podczas Forum wielokrotnie podkreślała, że praca Banków Żywności w obszarze włączenia społecznego będzie skuteczna tylko przy silnym partnerstwie i współpracy z organizacjami partnerskimi,  które odbierają żywność z Banków Żywności. Banki Żywności powinny motywować i inspirować organizacje do aktywizowania swoich podopiecznych a także udostępniać przestrzeń do działania i angażowania osób wykluczonych. Przykładami takich działań są spółdzielnie socjalne, wolontariat lub np. ogrody społecznościowe prowadzone przez Bank Żywności i organizację. 

Isabel Jonet została ponownie wybrana na Prezydenta Europejskiej Federacji Banków Żywności. Isabel Jonet jest jednocześnie Prezeską Federacji Banków Żywności w Portugalii oraz Prezeską Banku Żywności w Lizbonie. 

Fotorelacja 11-13 czerwca, Olsztyn  

Włączanie społeczne

Włączanie społeczne (inkluzja) to proces przywracania osób wykluczonych m. in. przez ubóstwo do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Inkluzja jest zjawiskiem odwrotnym do ekskluzji (wykluczenia społecznego, marginalizacji). Inkluzja społeczna to nie tylko zabezpieczenie dóbr materialnych, to przede wszystkim: podnoszenie poczucia własnej godności, poczucia wartości, umiejętności społecznych osób wykluczonych.  

Włączanie społeczne dla Banków Żywności oznacza angażowanie osób wykluczonych przez ubóstwo do działań, dzięki  którym nabędą nowych umiejętności, wejdą w interakcje ze społeczeństwem i będą rozwijać umiejętności samodzielnego funkcjonowania. W szerszej perspektywie pomocy chcemy by żywność dawała dodatkowy efekt i pomagała w powrocie do samodzielnego funkcjonowania osobom, którym pomagamy. 

Walka z ubóstwem i wspieranie włączenia społecznego jest jednym
z priorytetów Unii europejskiej w okresie 2014-2020.  Dla Banków Żywności jest to wyzwanie ponieważ koncentrowały się przede wszystkim na zaspokojeniu podstawowej potrzeby jaką jest żywność. 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w projektach europejskich Banków Żywności mogą nauczyć się gospodarować budżetem domowym, przygotowywać odżywcze posiłki z podstawowych produktów spożywczych, zdobyć wiedzę o tym jak prawidłowo się odżywiać i nie marnować jedzenia. 

Dla Banków Żywności to żywność jest podstawą inkluzji społecznej. Bez zaspokojenia podstawowej potrzeby, którą jest jedzenie nie można mówić
o aktywizacji. 

Ubóstwo w Europie

W Europie  w 2014 roku 125 milionów osób (25%) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród nich 55 milionów osób (9,6 %) nie było
w stanie zapewniać sobie regularnie, pełnowartościowego posiłku co drugi dzień. ( Źródło: Eurostat listopada 2014 ).


Ubóstwo w Polsce

Stopa ubóstwa skrajnego w Polsce to 7,4%, ubóstwo relatywne to 16,2%. Oznacza to, że w 2014 r. w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji - 540 zł na osobę dochodu miesięcznego) żyło ok. 2,8 mln osób natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (713 zł)  ok. 6,2 mln osób. 

To co odróżnia biedę polską od europejskiej to jej uwarunkowany historycznie - wiejski charakter. Ponadto w Polsce można zaobserwować nowe negatywne zjawisko jakim jest dziedziczenie biedy i uzależnienie od pomocy społecznej. Dlatego włączanie społeczne jest tak istotne i powinno być uwzględniane podczas pomocy żywnościowej. W Form wzięła udział m.in. Prof. Katarzyna Białobrzeska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Profesor podkreśliła, że pozwalanie na utrwalanie sytuacji ubóstwo polskich dzieci, które są najliczniejszą grupą dotkniętą przez ubóstwo to wytracanie kapitału społecznego. Jest to grupa, któr w pierwszej kolejności powinna zostać objęta wsparciem. 

T

Powrót do społeczeństwa z Bankami Żywności - przykłady projektów z Europy

Banki Żywności w Europie zwłaszcza w Portugalii, Belgii, Francji, na Litwie i w Polsce prowadzą dla potrzebujących warsztaty na temat budżetów domowych, zbilansowanej diety
i nauki gotowania. Takie działania będą realizowane także w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Banki Żywności często włączają do wolontariatu osoby wykluczone np. podczas zbiórek żywności w sklepach lub sortowania żywności w magazynach. Jest to możliwość wejścia w relacje z klientami pracownikami sklepów oraz z innymi wolontariuszami, rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, pracy w zespole, planowania. Innym przykładem są ogrody społecznościowe we Francji i na Węgrzech, które prowadzone są na polach dzierżawionych przez Banki Żywności. Osoby wykluczone jako wolontariusze zajmują się uprawą owoców warzyw i korzystają ze zbiorów. Podobną ideą jest zbieranie z pól rolników warzyw, które nie nadają się do sprzedaży z powodu nieodpowiednich wymiarów lub koloru. Dzięki takim działaniom osoby wykluczone otrzymują wsparcie żywnościową ale także możliwość uczestniczenia
w relacjach społecznych. Jednym z efektów inkluzji inicjowanej przez Banków Żywności jest powrót na rynek pracy. 

 Zatrudnienie Bankach Żywności znalazło wiele osób, które kiedyś same korzystały z pomocy żywnościowej. Osoby te pracują na stanowiskach takich jak: kierowca, magazynier, operator wózka widłowego, lub  personel administracyjny. Innym przykładem jest też Bank Żywności w Olsztynie, który powołał do życia 4 spółdzielnie socjalne przywrócił na rynek pracy 23 osoby. Podopieczni jednej ze spółdzielni „Przysmaki” zajmują się przygotowywaniem posiłków dla najuboższych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.  - W najbliższej przyszłości w Spółdzielni Socjalnej Przysmaki planujemy wprowadzenie przetwórstwa spożywczego na bazie świeżej żywności pozyskiwanej przez Bank Żywności w Olsztynie od producentów oraz sklepów. Produktem finalnym mają być przetwory, konfitury, dżemy, suszone oraz mrożone warzywa i owoce a także suszone pieczywo.- dodaje Piotr Koprucki Dyrektor Banku Żywności w Olsztynie