Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Dane

O projekcie

Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dzięki POPŻ zapewniamy wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności - Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Agencja Rynku Rolnego. Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany jest w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązują określone zasady i możliwości korzystania ze wsparcia.

Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzyma skierowanie do obioru paczki żywnościowej lub do skorzystania z posiłku.

---------------------------------------------

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Doświadczenia w realizacji programu pomocy żywnościowej z ostatnich dziesięciu lat pokazały, że wsparcie w postaci samej żywności może nie być wystarczającą formą pomocy w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej. Dlatego organizacje lokalne we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadzą również  cykliczne warsztaty. Ich celem jest włączenie osób w trudnej sytuacji  materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz wzmacnianie ich samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, wśród nich m.in.:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych, z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków, pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej - nauka tworzenia, realizacji i kontroli własnego budżetu, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

Więcej informacji i Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa można znaleźć na stronie MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/podstawy-prawne/

-------------------------------------------------------

PODPROGRAM 2016

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. Lista OPL znajduje się na stronach internetowych Banków Żywności.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.     Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.     Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy,  cukier biały, olej rzepakowy.
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 4. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 5. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 7. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 


DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

-------------------------------------------------------

PODPROGRAM 2015 - EFEKTY

Federacja Polskich Banków Żywności w okresie od maja 2015 do czerwca 2016 zrealizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Banki Żywności przekazały łącznie 5 176 571 paczek i 806 399 posiłków. Po raz pierwszy uruchomiono warsztaty mające na celu włączenie społeczne poprzez m.in. warsztaty dietetyczne oraz zdrowego odżywiania, warsztaty edukacyjne przeciwdziałające marnowaniu żywności, warsztaty kulinarne oraz warsztaty edukacji ekonomicznej.

Banki Żywności aktywnie uczestniczą w dyskusjach na temat pomocy żywnościowej, jak również formułowaniu zmian w programie POPŻ, aby odpowiadał on potrzebom ludzi i możliwościom organizacji.
Banki Żywności w podprogramie 2015 przekazały łącznie 55 514,77 ton żywności o wartości ponad 175 mln zł.  We współpracy z 1310 organizacjami partnerskimi żywność została przekazana do 779 101 osób w całej Polsce. Było to osoby doświadczające bezdomności, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, marginalizowane społecznie. 

Osoby potrzebujące otrzymywały produkty takie jak: makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, mleko, ser żółty i topiony, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, mielonka wieprzowa, klopsiki, cukier, olej, kawa zbożowa oraz sok jabłkowy.

Program 2015 wyróżniał się spośród innych programów do tej pory dlatego, że po raz pierwszy Banki Żywności uruchomiły działania towarzyszące, które miały na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej poprzez   wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Działania towarzyszące POPŻ to warsztaty o tematyce kulinarnej, żywieniowo-dietetycznej, ekonomicznej oraz niemarnowania żywności. W 5280 warsztatach wzięło udział ponad 75 600 osób. 

-------------------------------------------------------

PODPROGRAM 2014 - EFEKTY

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2014, z ogólnie otrzymanej w ramach POPŻ ilości żywności (6 442,980 ton/ tysięcy litrów), udało nam się trafić z pomocą w postaci 868 217 paczek żywnościowych do 458 172 osób najbardziej potrzebujących, w tym co najmniej 20% stanowiły rodziny z dziećmi. Pomoc w postaci paczek była dodatkowo uzupełniana o produkty ze zbiórki żywności i darów żywnościowych pozyskanych od darczyńców bądź w ramach mechanizmu WOW. Tym samym, łączna ilość pomocy żywnościowej, która była rozdysponowywana przez Banki Żywności wyniosła w okresie grudzień 2014 – luty 2015 15 240,73 ton, w ramach czego wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących w ramach POPŻ stanowiło 42% pomocy żywnościowej rozdysponowanej przez Banki Żywności w tym okresie.

Osoby najbardziej potrzebujące, które korzystały ze wsparcia w postaci paczki żywnościowej, były kierowane do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W całej Polsce, w trakcie realizacji projektu, Banki Żywności współpracowały z 934 OPL, na zasadach określonych w Wytycznych IZ i Umowie z ARR na Podprogram 2014.

Oprócz realizacji proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, Banki Żywności wspólnie z organizacjami partnerskimi realizowali działania towarzyszące niefinansowane, mające na celu w szczególności:
• włączenie oraz motywowanie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, poprzez różnorodne działania. Należą do nich zachęcanie podopiecznych do udział w programach wolontariackich oraz projektach szkoleniowych.  
• zapewnienie pomocy niezbędnej do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających ze wsparcia w ramach programu PO PŻ(z wyłączeniem pomocy rzeczowej).
Dodatkowe wsparcie, w postaci działań towarzyszących niefinansowanych, zwiększyło efektywność pomocy i zintensyfikowało działania na rzecz najuboższych mieszkańców naszego kraju.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Sieć organizacji partnerskich regionalnych (OPR):


SIEĆ ORGANIZACJI PARTNERSKICH REGIONALNYCH.pdf

AKTUALNOŚCI