SUST – AID

ENGLISH VERSION BELOW

SUST-AID – Programy pomocy żywnościowej zrównoważonej ekologicznie w Europie: Kształcenie zawodowe w celu wzmocnienia zdolności i realizacji programu

 

O projekcie SUST-AID


SUST-AID
to 36-miesięczny projekt finansowany przez Unię Europejską ERASMUS+. Ma on na celu uzupełnienie luk w wiedzy i umiejętnościach w obszarze zrównoważonych programów pomocy żywnościowej. Rezultatem programu będzie wypracowanie szkoleń i kursów e-learningowych.

 

Znaczenie SUST-AID

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 820 milionów ludzi na całym świecie doświadcza chronicznego głodu, a wśród nich 113 milionów musi radzić sobie z ogromną niepewnością w kwestii zapewnienia sobie żywności. Szacunki te  są bardziej niekorzystne ze względu na konsekwencje Pandemii COVID-19. W rzeczywistości Pandemia COVID-19 doprowadziła do poważnego kryzysu w Europie, zwiększając popyt na żywność nawet o 50% w porównaniu z okresem sprzed koronawirusa. Ponadto ponad 90% europejskich banków żywności zgłosiło rosnące zapotrzebowanie na nadzwyczajną pomoc żywnościową ze względu na rosnącą liczbę osób potrzebujących. Poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego w Europie znacznie wzrósł w ciągu ostatniej dekady – jeszcze bardziej, w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i energetycznego .

W świecie o ograniczonych zasobach konieczne jest skupienie się na zrównoważonych rozwiązaniach.

 

Główne cele SUST-AID

Zwiększenie jakości programów pomocy żywnościowej w Europie w celu zapewnienia trwałej i dobrej jakości pomocy żywnościowej. Maksymalizacja pozytywnego wpływu i włączenia społecznego wrażliwych grup społecznych.

Promowanie działań zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju: Projekt identyfikuje wzajemne powiązania między udzielaniem pomocy żywnościowej, która zapewnia zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji zgodnie z czterema głównymi wymiarami: zdrowotnym (zbilansowana dieta), społecznym (nawyki kulturowe, wartości społeczne), ekonomiczny (lepszy dochód dla producenta i dostępność konsumenta) i środowiskowy (rozwój zielonych kompetencji, minimalizacja marnowania żywności).

Zwiększenie umiejętności i wiedzy żywieniowej, ekologicznej i zarządczej personelu i wolontariuszy programów pomocy żywnościowej.

 

Sesje współpracy nad projektem SUST-AID

Grupy fokusowe / sesje współpracy w poszczególnych krajach odbyły się w Austrii, Polsce, Portugalii, na Cyprze i w Grecji, z udziałem pracowników i wolontariuszy pracujących w programach pomocy żywnościowej. Naszym celem poprzez sesje współpracy był:

 • Wgląd w potrzeby pracowników i wolontariuszy pracujących w pomocy żywnościowej;
 • Zapoznanie się z obszarami i tematami, na których skupi się szkolenie e-learningowe;
 • Rozeznanie się w środkach szkoleniowych i narzędziach edukacyjnych do włączenia do programu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Główne wyniki

 • Większość uczestników dostrzegła znaczenie zrównoważonych programów pomocy żywnościowej.
 • Zidentyfikowano bariery operacyjne w odniesieniu do wymogów prawnych, łańcuchów dostaw żywności, logistyki dystrybucji, dostępności zasobów, separacji i zarządzania, nieprzewidywalności darowizn i liczby osób potrzebujących wsparcia.
 • Zidentyfikowano co najmniej 8 czynników umożliwiających zrównoważony rozwój w programach pomocy żywnościowej, wśród których znajduje się edukacja, szkolenia i tworzenie sieci zespołów.

Partnerstwo

 

Konsorcjum SUST-AID składa się z 6 organizacji z 5 krajów.

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o. o.

Miastkowo, Podlaskie, Poland

www.farmadvisory.eu

 

Federacja Polskich Banków Żywności

Warsaw, Mazowieckie, Poland

www.bankizywnosci.pl

 

ISEKI-Food Association

Vienna, Wien, Austria

https://www.isekifood.net/

 

CSI-Center for Social Innovation LT

Nicosia, Kýpros, Cyprus

www.csicy.com

 

PROLEPSIS-Civil Law Non Profit Organization of Preventive Environmental and Occupational Medicine

Marousi, Attica, Greece

www.prolepsis.gr

 

CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Coimbra, Centro, Portugal

www.caritascoimbra.pt

 

Spotkanie inauguracyjne w Polsce.

9 lipca 2022 r. w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące projekt SUST-AID.  Przedstawiciele wszystkich członków konsorcjum spotkali się w siedzibie Polskiego Ośrodka Doradztwa i Szkolenia Rolniczego i omówili ogólny przegląd projektu, kwestie finansowe i organizacyjne oraz kolejne kroki.

Kolejne kroki…

 • Drugie spotkanie partnerów projektu w Wiedniu, Austria (21.03.2023)
 • Wdrożenie badania SUST-AID w celu opracowania Przewodnika Metodologicznego.
 • Opracowanie pakietu szkoleniowego SUST-AID.
 • Opracowanie interaktywnej platformy e-learningowej.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie SUST-AID?

 

Odwiedź naszą stronę internetową: Strona główna – Projekt SUSTaid (sustaid-project.eu)

I śledź nas w naszych mediach społecznościowych:

 Facebook: https://www.facebook.com/sustaidproject

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sust-aid/

 

 

 

SUST-AID – Environmentally Sustainable Food Aid programs in Europe: Vocational educational training for strengthening capacities and program delivery

 

 

About the SUST-AID project


SUST-AID is a 36-month project funded by the ERASMUS+ Program of the European Union. It aims to cover the current gaps and needs in knowledge, training and skills by developing and evaluating a Vocational Educational Training (VET) program for the delivery of sustainable food aid programs.

 

The importance of SUST-AID

According to the Food and Agriculture Organization (FAO) about 820 million people around the world experience chronic hunger while among them 113 million people cope with acute severe food insecurity, with the estimations being more adverse due to the consequences of the COVID-19 pandemic. In fact, the COVID-19 pandemic has brought a new food emergency in Europe, increasing the demand for food up to 50% compared to the pre-coronavirus period. In addition, over 90% of European Food Banks have reported increasing emergency food assistance demands, due to the rising number of people in need. Furthermore, the food insecurity level in Europe presents substantial increases within the last decade – even more when it comes to the current economic and energy crises challenges.

 

SUST-AID main objectives

 • Enhance capacity of food-aid programs in Europe to provide sustainable food-aid of good quality and maximise the positive impact and social inclusion of vulnerable populations.
 • Promote action in line with the Sustainable Developmental Goals
 • Increase knowledge and skills of staff and volunteers involved in food-aid programs towards sustainability and sustainable practices.

 SUST-AID Co-creation sessions

Focus groups / Co-creation sessions per country were held in Austria, Poland, Portugal, Cyprus and Greece, with the participation of staff and volunteers working in food-aid programs. Our aim through the co-creation sessions was to:

 • Gain important insight into the needs of staff and volunteers working in food aid. programs and their perceptions on the delivery of sustainable food aid.
 • Co-create the areas/topics on which training will focus on.
 • Explore training means and educational tools to include in the VET program.

Main outcomes

 • Most participants acknowledged the importance of sustainable food aid programs.
 • Operational barriers were identified in relation to legal requirements, food supply chains, distribution logistics, resource availability, separation and management, unpredictability of donations and number of people who are in need of support.
 • At least 8 enablers were identified towards sustainability in food aid programs with education, training and networking of teams being among them.

The Partnership

 

The SUST-AID consortium consists of 6 organizations from 5 countries.

 

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o. o.

Miastkowo, Podlaskie, Poland

www.farmadvisory.eu

 

Federacja Polskich Banków Żywności

Warsaw, Mazowieckie, Poland

www.bankizywnosci.pl

 

ISEKI-Food Association

Vienna, Wien, Austria

https://www.isekifood.net/

 

CSI-Center for Social Innovation LT

Nicosia, Kýpros, Cyprus

www.csicy.com

 

PROLEPSIS-Civil Law Non Profit Organization of Preventive Environmental and Occupational Medicine

Marousi, Attica, Greece

www.prolepsis.gr

 

CARITAS DIOCESANA DE COIMBRA

Coimbra, Centro, Portugal

www.caritascoimbra.pt

 

The kick-off Meeting held in Poland.

On the 9th of July 2022, in Warsaw, Poland, the kick-off meeting of the SUST-AID project took place. Representatives from all consortium members met at the Polish Farm Advisory and Training Centre headquarters and discussed about the general overview of the project, financial and organizational issues, as well as next steps.

 

Next Steps…

 • 2nd Project Partner Meeting in meeting in Vienna, Austria (21.03.2023)
 • Implementation of SUST-AID survey for the development of Methodological Guide.
 • Development of SUST-AID training curriculum package.
 • Development of an interactive e-learning platform.

Do you want to learn more about the SUST-AID Project?

 

Visit our website: Home – SUSTaid Project (sustaid-project.eu)

And follow us on our social media:

Facebook: https://www.facebook.com/sustaidproject

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sust-aid/