Klauzula informacyjna

W związku z udziałem w projekcie informujemy: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30 lok. 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: federacja@bankizywnosci.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z:
  1. utrwaleniem przebiegu spotkania w postaci nagrania i zdjęć ze spotkania online – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody;
  2. Udziałem w spotkaniu online w ramach projektu „Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy” – art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO; dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu;
  3. sprawozdawczością i rozliczeniem dotacji – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu;
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich oraz Fundacji im. Stefana Batorego celem rozliczenia dotacji oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym do Clickmeeting, który dostarcza platformę do wideokonferencji oraz dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w projekcie. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

☐ Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.

☐  Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku w postaci nagrania i zdjęć ze spotkania

☐  Nie wyrażam zgody na utrwalenie mojego wizerunku w postaci nagrania i zdjęć ze spotkania (w przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie kamery przed dołączeniem do spotkania).