Obowiązek informacyjny – osoby wspierające

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30 lok. 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: federacja@bankizywnosci.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Przetwarzamy dane osobowe w celu koordynacji działań pomocowych w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w tym m.in. rozdysponowaniem miejsc noclegowych, zapewnieniem osób chcących udzielić pomocy – art. 6 ust. 1 lit. e RODO – dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres koordynacji działań pomocowych. Ponadto przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, w tym od innych podmiotów włączających się w działania pomocowe.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym do organów administracji publicznej oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami.

 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc zgłosić się jako osoba udzielająca pomocy.

 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.