24 lutego 2021

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie:

 • badania rocznego sprawozdania finansowego Federacji Polskich Banków Żywności (organizacja pożytku publicznego) o numerze NIP 5242102362 za 2020 i 2021 rok.

Termin realizacji badania za 2020r. do 31 maja 2021 roku.

Oferta powinna zawierać:

 1. Sposób, harmonogram oraz kwotę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie badania sprawozdania finansowego łącznie z podatkiem od towarów i usług,
 2. Charakterystykę prawną oferenta oraz wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
 3. Kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, nr wpisu na listę biegłych rewidentów,
 4. Projekt umowy.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta albo rezygnacji z oferty bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Preferowane będą firmy audytorskie posiadające doświadczenie w zakresie audytu sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych .

Dane do wyceny oferty:

Rok 2019

 1. sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie przeprowadzone przez biegłego rewidenta (załącznik)

Rok 2020:

 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2020 r.:  3 295 000,00 zł
 2. Suma bilansowa za 2020 r.: 1 920 827,00
 3. Fundusze własne bilans za 2020 r.: 585 571,85 zł
 4. Aktywa trwałe bilans za 2020 r. : 22 741,63 zł
 5. Aktywa obrotowe bilans 2020 r.: 1 318 521,59 zł
 6. Wynik finansowy netto za 2020 r. : 55 000,00 zł
 7. Liczba zatrudnionych na dzień 31.12. 2020 r.: 15 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
 8. Przedmiot działalności : Realizacja programu POPŻ, działania edukacyjne związane z niemarnowaniem żywności, zbiórki żywności, fundraising, realizacja projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 9. Branża: PKD: załącznik

Termin składania ofert: do 02 marca 2021 r.

Ofertę w formie elektronicznej proszę składać na adres e-mail: lukasz.beier@bankizywnosci.pl

27 czerwca 2024

Żywność dla potrzebujących. Banki Żywności rozpoczynają dystrybucję w ramach Funduszy Europejskich Na Pomoc Żywnościową

Na terenie całej Polski rusza największy program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc... czytaj dalej

25 czerwca 2024

Wzmocnienie sieci Banków Żywności – rusza nowych projekt w ramach PROO

Działania Banków Żywności, realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) mają odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z wypełnianiem misji niesienia pomocy żywnościowej. Należą... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności