22 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/PROM

Federacja Polskich Banków Żywności w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących budowy systemu informatycznego – mini giełdy darowizn żywności w ramach projektu pt.

„Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”(PROM) realizowanego w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Projekt GOSPOSTRATEG

(Umowa GOSPOSTRATEG 1/385753/1/NCBR/2018 r. z dnia 10.10.2018 r.)

Nr postępowania: 1/2021/PROM, data: 22.04.2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa mini giełdy darowizn żywności, tj. platformy służącej do operacyjnego zarządzania współpracą z darczyńcami i darowiznami żywności pochodzącymi z sieci handlowych oraz ich oferowania odbiorcom końcowym, czyli Bankom Żywności, organizacjom partnerskim i darczyńcom indywidualnym w ramach projektu „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Federacja Polskich Banków Żywności.
 2. Zamawiający szczegółowo określił przedmiot zamówienia w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Wykonawca musi złożyć ofertę obejmującą całość przedmiotowego zapytania.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych dla przedmiotowego zapytania.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy którzy:

 • posiadają zdolność techniczną lub zawodową.
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 5 usług informatyczno-programistycznych polegających zbudowaniu platformy internetowej w okresie ostatnich 3 lat, poprzedzających dzień złożenia ofert o wartości co najmniej 90.000,00 PLN brutto przynajmniej jednej z wykonanych usług.
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotowego zamówienia, Kierownika Projektu z wykształceniem wyższym informatycznym posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Projektu.
 • nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (znaczenie i zakres powiązania, ujęty jest w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania).
 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu zrealizowanych usług wg Załącznika nr 5, wykazu osób wg Załącznika nr 6 oraz oświadczenia o braku powiązań kapitałowo-osobowych wg Załącznika nr 3.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 Ofertę w formie papierowej należy złożyć do dnia 07.05.2021  r. do godziny 09:00, w zamkniętej kopercie na adres:

Federacja Polskich Banków Żywności
Al. Jerozolimskie 30/8
00-024 Warszawa

Sesja otwarcia ofert rozpocznie w tym samym dniu się o godzinie 09:05.

Koperta musi być oznaczona pieczęcią firmową Wykonawcy oraz treścią: „Zapytanie ofertowe nr 1/2021/PROM”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

 

 

27 czerwca 2024

Żywność dla potrzebujących. Banki Żywności rozpoczynają dystrybucję w ramach Funduszy Europejskich Na Pomoc Żywnościową

Na terenie całej Polski rusza największy program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc... czytaj dalej

25 czerwca 2024

Wzmocnienie sieci Banków Żywności – rusza nowych projekt w ramach PROO

Działania Banków Żywności, realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) mają odpowiedzieć na najważniejsze problemy związane z wypełnianiem misji niesienia pomocy żywnościowej. Należą... czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności