24 listopada 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazują pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Dzięki POPŻ zapewniamy wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane są przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności. Za zarządzanie programem odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiada natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy tej skorzystać mogą osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany jest w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązują określone zasady i możliwości korzystania ze wsparcia.

Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzyma skierowanie do obioru paczki żywnościowej lub do skorzystania z posiłku.

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

1.     warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

2.     warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

3.     programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

4.     warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

 

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

o   dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

o   współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

o   oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

o   kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  

JEST WSPÓŁFINANSOWANY  Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM  

PODROGRAM 2021 Plus 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: 

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ, 
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, 
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ, 
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne. 

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie całego kraju  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.  

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI: 

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 
 2. Sposób kwalifikacji:1 
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób; 
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy; 
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych]. 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.  

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym: 
NAZWA ARTYKUŁU  ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ  OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)  ILOŚĆ KG 

NA OSOBĘ 

CUKIER BIAŁY   2  1  2,00 
MAKARON JAJECZNY    4  0,5  2,00 
MLEKO UHT   2  1  2,00 
OLEJ RZEPAKOWY   2  1  2,00 
POWIDŁA ŚLIWKOWE   1  0,3  0,3 
SZYNKA WIEPRZOWA   3  0,3  0,9 
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus. 
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering). 
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej, jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych. 
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań. 
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin. 
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie. 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS: 

 • warsztaty kulinarne;  
 • warsztaty edukacji ekonomicznej; 
 • warsztaty dietetyczne; 
 • warsztaty niemarnowania żywności, 
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.  

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności. 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to: 

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa; 
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne); 
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej); 
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym; 
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne. 

1 Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus  

POBIERZ Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

W ramach realizacji programu w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017przekazaliśmy 3 807 531 paczek żywnościowych i 1 628 300 posiłków, co daje dotarcie do 714 632 osób najbardziej potrzebujących.

W podprogramie w 2017 r. rozdysponowaliśmy łącznie 35 265 ton/ tysięcy litrów. Do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

 

GRUPY ODBIORCÓW POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

W Podprogramie 2016 kobiety i mężczyźni stanowią po prawie 50% wszystkich beneficjentów. Osoby w wieku poniżej 15 roku życia to 212 619 osób, czyli blisko 30% wszystkich beneficjentów. Osoby w wieku 16-64 lata to natomiast 452 679 (prawie 64%), a powyżej 65 lat to 49 334 (7%) wszystkich beneficjentów. Liczba osób bezdomnych uczestniczących w programie to 14 979 (2,1%) wszystkich,

osób niepełnosprawnych -120 606 (17%), migrantów (w tym społeczności marginalizowane) to 3 120 (niecałe 0,5%) wszystkich beneficjentów.

576 539 (blisko 81%) to liczba osób z pozostałych grup. Wyższa wartość niż liczba osób ogółem wynika z kwalifikacji osób. Często jedna osoba ma kilka powodów kwalifikacji.

Liczba osób objętych pomocą żywnościową w podziale na wysokość dochodu w ujęciu wojewódzkim wyniosła:

●      do 100% kryterium wyniosła: 454 823, co stanowi 63,64%

●      101 – 200% kryterium wyniosła 259 809, co stanowi 36,36%

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PARTNERSKIMI LOKALNYMI [OPL]

Na początku realizacji Podprogramu 2016 zakładaliśmy współpracę z 1257 OPL, a ostatecznie w uczestniczyło w nim 1324 OPL, co stanowi 105,33% w stosunku do liczby planowanej. Pomocny okazał się prowadzony szczegółowy monitoring współpracy w POPŻ 2014-2020, intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych, jak również wspieranie organizacji partnerskich w budowaniu sieci współpracy na poziomie lokalnym.

 

ELIMINOWANIE „BIAŁYCH PLAM”

Dzięki realizacji Podprogramu 2016 z ogromną uwzględnialiśmy rzeczywiste potrzeby osób, do których pomoc była adresowanaAby odpowiadać na potrzeby, ściśle współpracowaliśmy z organizacjami partnerskimi i ośrodkami pomocy społecznej. Wielkim wyzwaniem, jakie podjęliśmy było wyeliminowanie występujących na znacznych obszarach gmin tzw. białych plam, czyli miejsc nie objętych Programem. Liczba gmin, z którymi Banki Żywności współpracowały w III kwartale 2016 r. tj. 747 wzrosła do 1212 w II kwartale 2017 r.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W okresie realizacji programu zorganizowaliśmy dla podopiecznych OPL 5 270warsztaty edukacyjne: kulinarne, ekonomiczne, żywieniowo dietetyczne oraz z zakresu niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 86 122 osób.

Uczestnikami warsztatów były głownie kobiety (76% ogółu). Większość stanowiły również osoby niepełnosprawne (15%), następnie bezdomni (5%) oraz osoby z grup marginalizowanych (niecałe 0,5%). Resztę stanowią osoby z pozostałych grup (80%). Jeśli chodzi o wiek, w warsztatach brały udział osoby w wieku 15 i mniej (4%), 66+ (8%). Osoby z pozostałych grup to 88%.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji programu: pracownikom IZ [MRPIPS], pracownikom IP [ARR], przedstawicielom Banków Żywności, a przede wszystkim organizacjom lokalnym i ośrodkom pomocy społecznej z Polski. Dziękujemy za udział, zaangażowanie i owocną współpracę w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016!

Federacja Polskich Banków Żywności w okresie od maja 2015 do czerwca 2016 zrealizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Banki Żywności przekazały łącznie 5 176 571 paczek i 806 399 posiłków. Po raz pierwszy uruchomiono warsztaty mające na celu włączenie społeczne poprzez m.in. warsztaty dietetyczne oraz zdrowego odżywiania, warsztaty edukacyjne przeciwdziałające marnowaniu żywności, warsztaty kulinarne oraz warsztaty edukacji ekonomicznej.

Banki Żywności aktywnie uczestniczą w dyskusjach na temat pomocy żywnościowej, jak również formułowaniu zmian w programie POPŻ, aby odpowiadał on potrzebom ludzi i możliwościom organizacji.
Banki Żywności w podprogramie 2015 przekazały łącznie 55 514,77 ton żywności o wartości ponad 175 mln zł.  We współpracy z 1310 organizacjami partnerskimi żywność została przekazana do 779 101 osób w całej Polsce. Było to osoby doświadczające bezdomności, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, marginalizowane społecznie.

Osoby potrzebujące otrzymywały produkty takie jak: makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, mleko, ser żółty i topiony, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, mielonka wieprzowa, klopsiki, cukier, olej, kawa zbożowa oraz sok jabłkowy.

Program 2015 wyróżniał się spośród innych programów do tej pory dlatego, że po raz pierwszy Banki Żywności uruchomiły działania towarzyszące, które miały na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej poprzez   wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania towarzyszące POPŻ to warsztaty o tematyce kulinarnej, żywieniowo-dietetycznej, ekonomicznej oraz niemarnowania żywności. W 5280 warsztatach wzięło udział ponad 75 600 osób.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2014, z ogólnie otrzymanej w ramach POPŻ ilości żywności (6 442,980 ton/ tysięcy litrów), udało nam się trafić z pomocą w postaci 868 217 paczek żywnościowych do 458 172 osób najbardziej potrzebujących, w tym co najmniej 20% stanowiły rodziny z dziećmi. Pomoc w postaci paczek była dodatkowo uzupełniana o produkty ze zbiórki żywności i darów żywnościowych pozyskanych od darczyńców bądź w ramach mechanizmu WOW. Tym samym, łączna ilość pomocy żywnościowej, która była rozdysponowywana przez Banki Żywności wyniosła w okresie grudzień 2014 – luty 2015 15 240,73 ton, w ramach czego wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących w ramach POPŻ stanowiło 42% pomocy żywnościowej rozdysponowanej przez Banki Żywności w tym okresie.

Osoby najbardziej potrzebujące, które korzystały ze wsparcia w postaci paczki żywnościowej, były kierowane do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W całej Polsce, w trakcie realizacji projektu, Banki Żywności współpracowały z 934 OPL, na zasadach określonych w Wytycznych IZ i Umowie z ARR na Podprogram 2014.

Oprócz realizacji proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, Banki Żywności wspólnie z organizacjami partnerskimi realizowali działania towarzyszące niefinansowane, mające na celu w szczególności:
• włączenie oraz motywowanie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, poprzez różnorodne działania. Należą do nich zachęcanie podopiecznych do udział w programach wolontariackich oraz projektach szkoleniowych.
• zapewnienie pomocy niezbędnej do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających ze wsparcia w ramach programu PO PŻ(z wyłączeniem pomocy rzeczowej).
Dodatkowe wsparcie, w postaci działań towarzyszących niefinansowanych, zwiększyło efektywność pomocy i zintensyfikowało działania na rzecz najuboższych mieszkańców naszego kraju.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

10 stycznia 2023

Współpraca z organizacjami partnerskimi

Lorem Ipsum

5 listopada 2019

Zbiórki Żywności

Okres świąteczny to czas, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wymagają szczególnej pomocy. Dlatego też dwa razy w roku, w okresie wielkanocnym i przed Bożym Narodzeniem, Banki Żywności... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty