Strefowa – Interreg Central Europe

„Strategies to Reduce and Manage Food Waste in Central Europe” – Strefowa

Marnowanie żywności niesie ze sobą negatywne skutki na wielu poziomach: społeczno-etycznym – wyrzucanie jedzenia, do którego inni nie mają łatwego dostępu oraz ekonomicznym – koszty poniesione za zakup żywności, zwiększona konsumpcja powodująca wzrost cen. Istotne konsekwencje marnowania żywności, których nie należy lekceważyć mają znaczący wpływ na środowiskowo – produkcja gazów cieplarnianych, emisja CO2, zużycie wody oraz energii związane z produkcją, przetwarzaniem, transportem i przechowywaniem żywności. Wyrzucanie żywności to także generowanie odpadów.

Federacja Polskich Banków Żywności zaangażowana była w międzynarodowy projekt mający wpłynąć pozytywnie na zarządzanie i zapobieganie powstawaniu odpadów żywności w wybranych miastach Europy Środkowej, w tym w Warszawie oraz we Wrocławiu.

Cele projektu

Założenia projektu w odniesieniu do prewencji i zarządzania środowiskiem na obszarach miejskich to:

– opracowanie najlepszych praktyk, strategii i planów działania zarządzania,

– przeprowadzenie działań pilotażowych w celu ograniczenia odpadów żywności,

– stworzenia szkoleń dla sektorów gospodarki żywnościowej,

– stworzenie narzędzia online zapewniającego przegląd informacji o zarządzaniu i przeciwdziałaniu powstawaniu odpadów żywnościowych

– zorganizowanie wydarzeń wokół marnowania żywności, powstawania, skutków i zapobiegania wytwarzania odpadów żywności.

Partnerzy projektu

Partnerzy z pięciu krajów Europy Środkowej łącząc siły będą prowadzić działania w celu poprawy zarządzania środowiskiem na obszarach miejskich, aby nasze miasta stanowiły przyjazne miejsca do życia dla wszystkich mieszkańców.

Austria: Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami Mid-Tyrol, Square Bracket EU, Czechy: Glopolis, Węgry: Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research, Spar Węgry, Włochy: Insytucja Rozwoju Agencji Langhe Monferrato Roero, Prowincja Rimini, Polska: Federacja Polskich banków Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Projekt był finansowany ze środków Programu INTERREG dla Europy Środkowej, które zachęca do współpracy w zakresie wspólnych wyzwań w Europie Środkowej na rzecz poprawy zarządzania środowiskowego miast. 246 mln euro środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest przeznaczone dla instytucji z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji i Słowenii.

Więcej informacji na stronie: http://www.reducefoodwaste.euhttps://www.facebook.com/reducefoodwaste.eu/

Zobacz również Aktualności:

Szkoło! Nie marnujesz? 

Cztery kraje, te same wyzwania

Sukces pierwszego w Polsce Food Waste Hackathonu

Pierwszy w Polsce Food Waste Hackathon