10 stycznia 2023

Współpraca z organizacjami partnerskimi lokalnymi w ramach POPŻ

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym [POPŻ] oparta jest na sieci dystrybucji i ścisłej współpracy:

 • Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej [OPO] czyli Federacji Polskich Banków Żywności i
 • Organizacji Partnerskiej Regionalnej [OPR] czyli Banków Żywności i
 • Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPKL] czyli organizacji charytatywnych działających lokalnie i przekazujących żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Zachęcamy do zapoznania się z misją działania Banków Żywności oraz szczegółami Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20140-2020: https://bankizywnosci.pl/projekty/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa/

Poniżej przedstawiamy zasady współpracy OPR i OPL przy realizacji POPŻ.

Organizacje Partnerskie Lokalne pragnące rozpocząć realizację POPŻ winny spełniać kryteria: 

 1. być organizacją działającą non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących; 
 2. zapoznać się z treścią Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus (opublikowane na stronie: www.mpips.gov.pl); 
 3. posiadać zaplecze administracyjne, zapewniające właściwą obsługę realizacji operacji dystrybucji oraz działań na rzecz włączania społecznego; 
 4. posiadać zaplecze magazynowe, zapewniające realizację dystrybucji zgodnie z zapisami Wytycznych; 
 5. posiadać zespół pracowników/wolontariuszy do realizacji procesy dystrybucji żywności do osób potrzebujących; 
 6. prowadzić działania mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej oraz pomoc towarzyszącą, niezbędną do zaspokojenia potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej. 

Jeśli Twoja organizacja spełnia powyższe kryteria: 

 1. W zakładce “pliki” należy pobrać i wypełnić dokument: “Deklaracja uczestnictwa w POPŻ”  
 2. alej przekazać go w formie elektronicznej lub papierowej do najbliższego Banku Żywności; 
 3. zachęcamy do bezpośredniego kontaktu – tutaj znajdują się dane teleadresowe wszystkich Banków Żywności. 

Dalsze kroki to weryfikacja Twojej organizacji przez Bank Żywności i podpisanie umowy na realizacje zadania.  

Zasady współpracy przy dystrybucji żywności oraz działań edukacyjnych znajdują się w umowie, której treść znajduje się w dokumencie w zakładce „PLIKI”. 

W ramach współpracy OPR i OPL przewidziane są działania:

 • współorganizacja i koordynacja dystrybucji pomocy żywnościowej do osób potrzebujących;
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

Współorganizacja działań edukacyjnych wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne (szczegóły w zakładce “Działania Towarzyszące”).

Obok dystrybucji żywności do osób potrzebujących prowadzone w ramach programu są tzw. działania towarzyszące realizowane bezpośrednio przez Banki Żywności, które współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie: 

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, 
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, 
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, 
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),  
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ. 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w programie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności. 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne. 

 

30 września 2023

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Z dniem 30 września 2023 roku Federacja Polskich Banków Żywności zakończyła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazywały pomoc... czytaj dalej

10 stycznia 2023

Współpraca z organizacjami partnerskimi lokalnymi w ramach POPŻ

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym [POPŻ] oparta jest na sieci dystrybucji i ścisłej współpracy: Organizacji... czytaj dalej

Zobacz wszystkie projekty